תנאי השימוש

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המנוהל על ידי חברת אלעד שלו שיווק דיגיטלי בע"מ, אשר כתובתו pigmentationtreatment.net  (להלן בהתאמה: ״האתר״ ו – ״החברה״).
  2. ניתן למצוא באתר מידע בתחום פיגמנטציה וטיפול בעור (להלן: "תכנים").
  3. השימוש ו/או הביקור באתר, כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ואלה חלים על כל משתמש או מבקר באתר ("המשתמש" או "המשתמשים ").
  4. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש וכן את אישורו כי קרא והבין אותם וכי הוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר, קל וחומר הוא נדרש שלא למסור לחברה את פרטיו המזהים.
  5. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד וניסוחם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  6. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תנאי השימוש.
  7. החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, לתקן או לשנות את האתר לרבות התכנים ולרבות תנאי השימוש
 2. השימוש באתר
  1. השימוש באתר ובתכנים הוא "כפי שהוא" ("As Is") דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו, לצרכים פרטיים בלבד ובאחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.
  2. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר והתכנים יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לדיוק התוכן המוצג בו, ככל שתוכן כאמור נמסר על ידי צדדים שלישיים ו/או ככל שהדבר אינו בשליטתה.
  3. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר ואת התכנים וכי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם השימוש באתר, כולו או חלקו מוטל על המשתמש בלבד. בכלל זה, המשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים (ואף אם האחריות בגינם חלה על החברה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשימוש באתר ו/או למידע ו/או לתכנים המופיעים באתר.
  4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר בכדי להוות ייעוץ מקצועי מכל מין וסוג.
  5. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
  6. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות למנהלים ו/או המפעילים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
  7. החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. בעשיית שימוש באתר המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי ודרישות של המשתמש.
  8. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אשר ייגרם לחברה ו/או למי מטעמה בשל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר לרבות, אך לא רק, עקב הפרת תנאי השימוש.
 3. קניין רוחני
  1. למשתמש אין ולא תהיינה כל זכויות או בעלות על מידע כלשהו ותכנים המופיעים באתר.
  2. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תכנים, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של החברה או של צדדים שלישיים (לפי העניין).
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע הכלולים ו/או מוצעים באתר ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן עבור כל מקרה ומקרה בנפרד.
  4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 4. הגנת הפרטיות
  החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ומזמינה אותם לעיין במדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, המפורטת בכתובת: https://pigmentationtreatment.net/privacy-policy/
 5. הדין החל וסמכות השיפוט
  1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא כלי ברירת הדין שלהם.
  2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.
 6. שונות
  1. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצד המשתמש/ים לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי השימוש כפי שהם מתפרסמים באתר, על מנת לעמוד על השינויים שחלו בו.
  2. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
  3. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
  4. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
  5. המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או שתהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האתר תעמוד על שנתיים מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד מאוחר יותר משנתיים כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כתקופת התיישנות מוסכמת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
  6. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה ו/או לבין מי מטעמה בקשר עם השירותים הניתנים והמידע והתכנים המוצגים באתר, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
  7. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

עודכן לאחרונה ב-10.03.21

דילוג לתוכן